XI MĂNG

Xi măng là một loại vật liệu kết dính thủy lực, được dùng làm vật liệu xây dựng. Khi tiếp xúc với nước thì xảy ra phản ứng thủy hóa và tạo thành một dạng hồ gọi là hồ xi măng. Tiếp đó, sự hình thành các sản phẩm thủy hóa, hồ xi măng bắt đầu ninh kết với nhau, sau đó là quá trình hóa cứng để cuối cùng nhận được một dạng vật liệu có cường độ và độ ổn định nhất định.

Win Global đang cung cấp các loại xi măng sau:

  • Xi măng PCB30 theo tiêu chuẩn TCVN

  • Xi măng PCB40 theo tiêu chuẩn TCVN

  • Xi măng PC theo tiêu chuẩn TCVN

  • Xi măng CEM 197-1:2011/CEM I 32.5N/R

  • Xi măng CEM 197-1:2011/CEM I 42.5N/R

  • Xi măng CEM 197-1:2011/CEM I 52.5N/R

  • Xi măng ASTM C150 Type I